Anselm Stalder

sam 27 avril – dim 26 mai 1991
sam 27 avril – dim 26 mai 1991