Riccardo Garzoni / Photo: D.R.

Riccardo Garzoni, Peter Bockius, Alan Nelson

Jazz

Fri 10 – Sat 11 Mar 1989 20h30

Riccardo Garzoni (piano)
Peter Bockius (contrebasse)
Alan Nelson (batterie)

Riccardo Garzoni / Photo: D.R.

Riccardo Garzoni / Photo: D.R.

— © Centre culturel suisse. On Tour
Fri 10 – Sat 11 Mar 1989 20h30